do kasy suma: 0,00 zł
wyszukiwarka zaawansowana
Regulamin

REGULAMIN

§1

Określenie Właściciela Platformy

 

1. Właścicielem platformy  jest:

ARMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

z siedzibą w 34-100 WADOWICE, UL. ZEGADŁOWICZA 3

NIP 5512629206

REGON: 36676165200000

Tel. +48 883 020 175

E-mail: sklep@polskiebuty.pl

Zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000668032 Wysokość kapitału zakładowego 5000 PLN

 

§2

Postanowienia ogólne

1. Portal [dalej Portal] świadczy, na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie oraz zgodnie z odpowiednimi przepisami usługi udostępnienia platformy pośredniczącej. Podmiot odpowiedzialny za Portal określony jest w paragrafie 1 niniejszego regulaminu.

2. Portal przeznaczony jest dla:

 • pełnoletnich osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych zamieszkałych na terenie Unii Europejskiej,
 • pełnoletnich osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą z siedzibą na terenie Unii Europejskiej,
 • osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, z siedzibą  na terenie Unii Europejskiej, które są uprawnione do podejmowania decyzji, oraz zaciągania zobowiązań w imieniu podmiotu reprezentowanego.  

3. Klientem [dalej Klient] może być:

 • pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych zamieszkała w Polsce lub na terenie Unii Europejskiej,
 • pełnoletnia osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą z siedzibą w Polsce lub na terenie Unii Europejskiej,
 • osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, z siedzibą w Polsce lub na terenie Unii Europejskiej, która jest uprawniona do podejmowania decyzji, oraz zaciągania zobowiązań w imieniu podmiotu,
 • osoba małoletnia działająca za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego.  

4. Sprzedającym może być:

 • pełnoletnia osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą z siedzibą w Polsce lub na terenie Unii Europejskiej posiadająca podpisaną aktywną umowę współpracy z Właścicielem Platformy,
 • osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, z siedzibą w Polsce lub na terenie Unii Europejskiej, która jest uprawniona do podejmowania decyzji, oraz zaciągania zobowiązań w imieniu podmiotu, posiadająca podpisaną aktywną umowę współpracy z Właścicielem Platformy.

5. Portal służy do zawierania umów kupna sprzedaży pomiędzy Sprzedającym a Klientem.

6. Wszystkie ceny zawarte na stronach internetowych Platformy są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

7. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną przez Portal, niniejszy Regulamin stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

§3

Warunki ogólne udostępnienia Portalu

1. Portal jest udostępniony publicznie pod adresem strony internetowej  polskibut.com

§4

Obowiązki Sprzedającego

1. Sprzedający zobowiązany jest dostarczyć Klientowi towar nowy i wolny od wad fizycznych i prawnych. Odpowiedzialność za wady określona jest przez obowiązujące przepisy prawa, w szczególności art. 12 ust 1 pkt 13 ustawy o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 z późniejszymi zmianami), art 556 oraz 5561-5563 Kodeksu Cywilnego (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 z późniejszymi zmianami).  

2. Sprzedający zobowiązany jest dostarczyć zamówiony przez Klienta towar w terminie oraz formie wskazanej podczas składania zamówienia.

3. Sprzedający jest w pełni odpowiedzialny za poprawne wykonanie obowiązków wynikających z zawartej umowy kupna sprzedaży.

4. Sprzedający odpowiedzialny jest za dostarczenie poprawnych opisów, rozmiarów, cen oraz zdjęć sprzedawanych produktów.

5. Sprzedający ponosi odpowiedzialności za jakość, bezpieczeństwo oraz legalność towarów oferowanych pod jego marką na stronach internetowych Portalu.

§5

Obowiązki Klienta

1. Klient jest w pełni odpowiedzialny za poprawne wykonanie obowiązków wynikających z zawartej umowy kupna sprzedaży.

§6

Konto Klienta

1. Klient może założyć w ramach stron internetowych Portalu Konto pozwalające na spersonalizowane zakupy, podgląd historii zamówień, podgląd statusów zamówień, zmianę danych wysyłkowych, dostęp do promocji, uproszczenie procesu zamówienia.

2. Portal nie pobiera żadnych opłat za prowadzenie Konta Klienta.

3. Klient może założyć Konto wypełniając odpowiednie formularze interaktywne zawarte na stronach internetowych Portalu.

4. Po wypełnieniu odpowiednich formularzy interaktywnych na stronach internetowych Portalu, na wskazany podczas rejestracji adres e-mail wysyłana jest wiadomość z informacją o kolejnych etapach realizacji usługi utworzenia Konta:

 • po weryfikacji danych Portal przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej informację o utworzeniu Konta Klienta. Informacja o utworzeniu Konta jest oświadczeniem o rozpoczęciu świadczenia usługi prowadzenia Konta.

5. Każdy Klient może w dowolnym momencie usunąć Konto rozwiązując tym samym umowę o świadczeniu usługi prowadzenia Konta. Usunięcia Konta można dokonać:

 • wysyłając wiadomość email na adres podany w paragrafie 1 niniejszego regulaminu. W wiadomości email powinny się znaleźć dane pozwalające na identyfikację właściciela Konta, oraz informacja o chęci rozwiązania umowy,
 • kontaktując się listownie pod adresempodanym w paragrafie 1 niniejszego regulaminu

6. Klient powinien zachować w tajemnicy hasło do Konta.

7. Portal może odmówić rejestracji gdy dane podane podczas rejestracji budzą uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności.

 

§7

Odpowiedzialność Portalu

1. Portal nie ponosi odpowiedzialności za zachowania Klientów oraz Sprzedających w ramach stron internetowych Portalu, ani za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez nich umów zawartych w ramach Portalu, jak również nie ponosi odpowiedzialności za następstwa działań podjętych przez Klientów i Sprzedających oraz osoby trzecie.

2. Portal nie ponosi odpowiedzialności za jakość, bezpieczeństwo lub legalność towarów oferowanych w ramach  stron internetowych Portalu, prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Sprzedających/Klientów, zdolność Sprzedających do sprzedaży oraz wypłacalność Klientów.

3. Portal nie ponosi odpowiedzialności za nie zawarcie przez strony umowy.

4. Portal nie sprawdza stanu towarów oferowanych przez Sprzedających w ramach  stron internetowych Portalu.

5. Portal nie  jest stroną umów kupna sprzedaży zawieranych pomiędzy Sprzedającym a Klientem i nie gwarantuje, że strony są uprawnione do zawarcia i wykonania umowy.

§8

Zawarcie umowy

1. Klient składa zamówienie  za pośrednictwem formularzy interaktywnych dostępnych na stronach internetowych Portalu (koszyk klienta).

2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru. Sprzedający potwierdza przyjęcie zamówienia poprzez wysłanie na podany podczas składania zamówienia adres e-mail, wiadomości opisującej przedmiot zamówienia. W przypadku podania niepełnych, błędnych, sprzecznych informacji przez Klienta podczas składania zamówienia, Sprzedający skontaktuje się z Klientem w celu usunięcia błędów.

3. Dla stron (Sprzedającego oraz Klienta) wiążące są informacje widoczne na stronie internetowej Portalu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia. Dotyczy to w szczególności: ceny, charakterystyki towaru, jego cech, elementów wchodzących w skład zestawu, terminów i sposobu dostawy.

4. Po złożeniu zamówienia za pośrednictwem stron internetowych Portalu Klient oraz Sprzedający otrzymują automatyczną wiadomość z informacją o detalach zawartej transakcji:

  • danych Sprzedającego oraz Klienta,
  • terminie realizacji wynikającym z oferty,
  • podstawowych produktów będących przedmiotem umowy,
 • dokładnej dacie i godzinie złożenia zamówienia.

Wiadomość ta ma jedynie charakter informacyjny.

5. Dalszy tryb postępowania pomiędzy Klientem a Sprzedającym wynika z obowiązujących przepisów prawa.

§9

Reklamacje

1. Klient może kontaktować się z Portalem w sprawie usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu.

2. Klient może się kontaktować w formie:

 • pisemnej na adres podany w paragrafie 1,
 • telefonicznej pod numerem telefonu podanym w paragrafie 1,
 • emailowo pod adresem podanym w paragrafie 1.

3. Klient może złożyć reklamację, jeżeli usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są realizowane przez Portal lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.

4. Reklamacja powinna zawierać co najmniej:

 • dane kontaktowe,
 • dane pozwalające na weryfikację Klienta na stronach Portalu,
 • opis zastrzeżeń,
 • opis żądań w stosunku do Portalu.

5. Jeżeli dane przedstawione podczas składania reklamacji będą niekompletne, Portal skontaktuje się z Klientem w celu ich uzupełnienia.

6. Portal ustosunkowuje się do reklamacji w terminie 14 dni od momentu otrzymania kompletnego zgłoszenia wraz z  opisem niezgodności.

7. Każdy Klient będący konsumentem może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Rejestr podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów udostępniony jest na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem https://www.uokik.gov.pl/rejestr_podmiot_uprawnionych.php

8. Wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu lub umów o niego opartych mogą być rozstrzygane w drodze mediacji (więcej informacji znajduję się pod adresem: https://uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595 ) lub przez platformę internetową http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 1. Wzór formularza reklamacyjnego stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

§10

Prawo odstąpienia od umowy

1. Na podstawie ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r. Klient będący Konsumentem (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) ma prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny.

2. Prawo odstąpienia od umowy jest skuteczne, jeżeli Klient będący Konsumentem wyśle w terminie 14 dni od daty utworzenia Konta, oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy złożenie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (stanowiący załącznik nr 2 do regulaminu) bądź drogą mailową na adres podany w paragrafie 1.

3. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku gdy Portal w pełni wykonał usługę za wyraźną zgodą Klienta będącego Konsumentem (w szczególności: gdy Klient złożył zamówienie, lub zawarł umowę kupna sprzedaży ze Sprzedającym).

§11

Rozwiązanie Umowy

1. Świadczenie usług w ramach kont Klienta ma charakter bezterminowy, z zastrzeżeniem zdania następnego. Klient może w każdym momencie świadczenia usługi wypowiedzieć umowę poprzez kontakt np.:

 • listowny pod adresem podanym w paragrafie 1,
 • emailowy pod adresem podanym w paragrafie 1.

2. Umowa ulega rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym w momencie potwierdzenia danych przez Portal.

3. Wyjątkiem od pkt. 2 są przypadki:

 • gdy Klient w ciągu 30 dni poprzedzającym zgłoszenie chęci rozwiązania umowy uczestniczył w zawarciu umowy kupna sprzedaży za pośrednictwem Portalu.

4. W przypadkach uzasadnionych (np. rażące łamanie postanowień Regulaminu przez Klienta) Portal może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym.

5. Rozwiązanie przez Klienta umowy odnosi skutek najwcześniej po upływie 30 dni od złożenia ostatniej oferty, ostatniego zapytania przez Klienta.  

§12

Ochrona prywatności

1. Klient rejestrując się na stronach internetowych Portalu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach określonych w Regulaminie przez właściciela Portalu określonego w paragrafie 1 niniejszego regulaminu.

2. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności w zgodzie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami).

3. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

4. Klient zobowiązany jest do nieujawniania osobom trzecim danych osobowych dotyczących innych Klientów oraz Sprzedających, chyba że uzyskał uprzednią zgodę od Klienta/Sprzedającego, którego dane dotyczą. Otrzymane w ramach Portalu informacje Klient może wykorzystać wyłącznie w celach związanych z zawarciem umowy kupna sprzedaży.

5. Klient rejestrując się na stronach internetowych Portalu wyraża zgodę na przekazywanie jego danych osobowych (w zakresie: imię, nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu) Sprzedającemu w celu zawarcia umowy kupna sprzedaży.

§13

Środki techniczne

1. W celu korzystania z Portalu, w tym przeglądania ogłoszeń, dodawania zapytań, składania ofert niezbędne jest własne:

 • urządzenie końcowe (np. komputer) z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera;
 • aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail);
 • włączona obsługa skryptów Java;
 • akceptacja wykorzystywania plików cookies.

 

§14

Wejście w życie i zmiany Regulaminu

 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Portalu.

2. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony.

3. Zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronach internetowych Portalu.

4. Informacja o zmianach Regulaminu zostanie przesłana Klientowi na adres e-mail wskazany podczas rejestracji.

5. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 30 dni od dnia ich publikacji w sposób określony w pkt. 3.

6. Portal uznaje, iż Klient zaakceptował zmiany regulaminu, jeśli nie wypowiedział umowy do końca upływu okresu wskazanego w pkt. 5.

§15

Postanowienia końcowe

1. Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Klientem a Portalem jest prawo polskie. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Portal będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.

2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu właściwe jest prawo polskie, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

 

do góry
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl